SAGAI GOLOM KULI | NEW SANTALI VIDEO SONG 2020 | KING BHAI & ANJALI | GANGADHAR & RUPALI( AJAYDEEP HEMBRAM MAKEUP – GOJI BHAI DOP – C ANAND EDITING – CHATURA TUDU CHOREOGRAPHY & DIRECTION – KANHAIYA HANSDAHCER – MANIKA HEMBRAM।

34 thoughts on “SAGAI GOLOM KULI | NEW SANTALI VIDEO SONG 2020 | KING BHAI & ANJALI | GANGADHAR & RUPALI”

  1. ✍️Legej legej sisir jali thope thupnah baha soman sader dulaliya pela hol ko inj pasta khon Mone ontor khon helem sibil dulal Joar🙏inj ge ape koij singer dada Gangadhar Bindhani . Uni marang buru uni jaher ayo ah asis te tehenj nowa Romantic comedy "*💓SAGAI GOLOM KULI 💓*"*serenj adi mehnot,porisrom R joton te soj saplao Kate le agu seter keh aa ape Sanam hol ko lagin.onate nowa serenj anjom te mone re Sanam dukh bon deyaya,jiwi re Sanam bichhok bon sahaya. R Sanam hol mesa Kate …..dela…ona lil doreya dah dheu leka raska tebon chehel chepel godoh aa.nowa aboah jiwid jibon menah re.💚💚💞💚💚 Ape koah golo sopohod ge injah malang sen lahah renang napay dahar do.ape koah dulal injre ❤️❤️R injah dulal ape re 💝💝noka ge jay jug jenged jenged jiyal ge tahen koh ma🎸🎧🎸 apeko lagin ape ko lagin adi sur sur din rege napay khon tahun napay Lyrics saon te serenj agu katinj seteroh aa🎵🎶🔊 Alinj ah Rupali saon Jodi serenj tinah pe kusi ah aa R tinah do bang nowado comments re nihati pe baday hocho inja.R abo koij producer Ayo soman 🌻🌷🌻MANIKA HEMBRAM🌻🌷🌻tikinah channel *"*JIWI RALEJ PRODUCTION*"*🔎🖱️ subscribe do mote alobon hilinja.💚💚💚ma tobe *"*SAGAI GOLOM KULI*" 💓 anjom abon,enej abon,seren abon R dome bon raskaya.ma tobe JOHAR 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

  2. Ade mauj gana kana😊😊🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🙁🙁🙁🙁🤨👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😨😊😊😊😊😨😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👋👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👋👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

  3. Noa seren re kuri do kora Dada menkate metae kana (Cet' kana dada?) Noa do santhal somaj lekate ban thika cedak' je dada do eken boeha kuri kora tala rege ko mena. Dada do sari santhal somaj re adi man menak'a menkhan noa redo adi galat gea.

  4. Noa seren re kuri do kura Dada menkate metai kana—–( Cet' kana dada ?) This is very objectionable. Cedak' je santal somaj re boeha kuri korawak' do adi pawitra rista kana. Santal somaj do etak' jat ko reak' somaj leka do ban kana. Abowak' somaj re DADA reak' adi man menak'a.